Korea KOVO

04/03 10:00 [1] Korean Air v Hyundai Skywalkers [2] 1-3
04/01 05:00 [2] Hyundai Skywalkers v Korean Air [1] 3-0
03/29 10:00 [2] Hyundai Skywalkers v Korean Air [1] 1-3
03/27 10:00 [1] Korean Air v Hyundai Skywalkers [2] 2-3
03/25 05:00 [1] Korean Air v Hyundai Skywalkers [2] 3-0
03/21 10:00 [3] Kepco Vixtorm v Hyundai Skywalkers [2] 0-3
03/19 05:17 [2] Hyundai Skywalkers v Kepco Vixtorm [3] 3-0
03/14 10:00 [7] Ansan Rush&Cash v Korean Air [1] 3-0
03/12 05:00 [5] Woori Card Wibee v KB Stars [6] 2-3
03/11 05:00 [4] Samsung Bluefangs v Hyundai Skywalkers [2] 3-1
03/10 10:00 [6] KB Stars v Kepco Vixtorm [3] 1-3
03/09 10:00 [7] Ansan Rush&Cash v Woori Card Wibee [5] 1-3
03/08 10:00 [2] Hyundai Skywalkers v Kepco Vixtorm [3] 3-0
03/07 10:00 [1] Korean Air v Samsung Bluefangs [4] 3-2
03/05 05:00 [6] KB Stars v Ansan Rush&Cash [7] 3-0
03/04 05:00 [5] Woori Card Wibee v Hyundai Skywalkers [2] 1-3
03/03 10:00 [3] Kepco Vixtorm v Korean Air [1] 3-1
03/02 10:00 [4] Woori Card Wibee v Samsung Bluefangs [5] 1-3
03/01 05:00 [2] Hyundai Skywalkers v Ansan Rush&Cash [7] 3-0
02/28 10:00 [6] KB Stars v Korean Air [1] 1-3
02/26 05:00 [3] Kepco Vixtorm v Samsung Bluefangs [4] 3-0
02/25 05:00 [1] Korean Air v Hyundai Skywalkers [2] 0-3
02/24 10:00 [5] Samsung Bluefangs v KB Stars [6] 3-0
02/23 10:00 [7] Ansan Rush&Cash v Kepco Vixtorm [3] 3-2
02/22 10:00 [1] Korean Air v Woori Card Wibee [4] 3-0
02/21 10:00 [2] Hyundai Skywalkers v KB Stars [6] 3-1
02/19 05:00 [3] Kepco Vixtorm v Woori Card Wibee [4] 2-3
02/18 05:00 [5] Samsung Bluefangs v Ansan Rush&Cash [7] 3-1
02/17 10:00 [6] KB Stars v Hyundai Skywalkers [2] 3-2
02/16 10:00 [4] Woori Card Wibee v Korean Air [1] 0-3