forZe 3-2 Cyber Legacy 2020-02-14 13:00

forZe forZe   Cyber Legacy
12 12
Kills
22 22
44792 44792
Net Worth
75280 75280
23 Assists 45

Player statistics

Name (forZe) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Alexander Tkachenko 20 2/2/3 279 3 13539
Egor Lexutin 17 3/6/1 176 16 10951
Evgeniy Makarov 15 5/3/4 89 2 7959
Ivan Skorokhod 13 1/8/4 28 3 2263
Stanislav Glushan 18 1/3/11 162 13 10080
Name (Cyber Legacy) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Sergey Horonzhiy 15 4/4/5 60 2 8479
Danil Shehovtsov 15 1/4/10 9 6 6305
Nikita Grinkevich 21 2/2/12 271 21 18574
Yaroslav Vasylenko 26 11/1/7 439 15 27104
Vladimir Kuzmenko 21 4/2/11 190 22 14818
forZe forZe   Cyber Legacy
30 30
Kills
24 24
64176 64176
Net Worth
81591 81591
65 Assists 50

Player statistics

Name (forZe) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Alexander Tkachenko 22 9/5/11 224 10 14047
Egor Lexutin 23 10/3/8 399 15 20613
Evgeniy Makarov 18 3/7/18 31 21 7599
Ivan Skorokhod 18 3/2/15 32 2 7265
Stanislav Glushan 21 5/7/13 213 0 14652
Name (Cyber Legacy) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Sergey Horonzhiy 13 0/13/13 19 3 5111
Danil Shehovtsov 21 8/7/7 86 12 11827
Nikita Grinkevich 26 9/1/7 416 18 26032
Yaroslav Vasylenko 25 7/5/11 367 16 23038
Vladimir Kuzmenko 22 0/4/12 191 15 15583
forZe forZe   Cyber Legacy
32 32
Kills
17 17
49873 49873
Net Worth
36000 36000
78 Assists 36

Player statistics

Name (forZe) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Alexander Tkachenko 20 11/3/7 312 22 16557
Egor Lexutin 16 5/4/16 113 15 10319
Evgeniy Makarov 13 8/3/15 16 16 6809
Ivan Skorokhod 14 5/4/21 97 4 6845
Stanislav Glushan 15 3/3/19 101 10 9343
Name (Cyber Legacy) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Sergey Horonzhiy 12 2/7/10 13 5 3150
Danil Shehovtsov 12 4/10/7 30 6 4384
Nikita Grinkevich 16 3/3/8 176 19 10229
Yaroslav Vasylenko 18 2/4/5 227 2 11074
Vladimir Kuzmenko 13 6/8/6 76 11 7163
forZe forZe   Cyber Legacy
22 22
Kills
7 7
27829 27829
Net Worth
17649 17649
43 Assists 17

Player statistics

Name (forZe) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Alexander Tkachenko 13 8/2/9 68 18 6759
Egor Lexutin 11 1/2/6 116 14 6904
Evgeniy Makarov 11 4/1/10 23 5 4401
Ivan Skorokhod 10 2/1/11 16 4 3201
Stanislav Glushan 12 7/1/7 85 15 6564
Name (Cyber Legacy) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Sergey Horonzhiy 8 2/6/4 12 3 1778
Danil Shehovtsov 8 1/1/3 16 3 2392
Nikita Grinkevich 9 0/4/4 70 7 4504
Yaroslav Vasylenko 9 3/7/2 66 4 4993
Vladimir Kuzmenko 9 1/4/4 51 17 3982
forZe forZe   Cyber Legacy
20 20
Kills
4 4
34583 34583
Net Worth
21347 21347
47 Assists 8

Player statistics

Name (forZe) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Alexander Tkachenko 13 4/0/7 104 14 8721
Egor Lexutin 14 5/0/7 134 29 9680
Evgeniy Makarov 10 4/4/12 19 11 4350
Ivan Skorokhod 10 6/1/9 16 3 4446
Stanislav Glushan 12 1/0/12 91 10 7386
Name (Cyber Legacy) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Sergey Horonzhiy 7 1/6/2 5 4 636
Danil Shehovtsov 8 1/6/2 13 3 2086
Nikita Grinkevich 11 1/3/1 95 8 5529
Yaroslav Vasylenko 15 1/3/0 191 9 8654
Vladimir Kuzmenko 10 0/2/3 57 7 4442

Events

  • Map 1 Winner - Cyber Legacy
  • Map 2 Winner - Cyber Legacy
  • Map 3 Winner - forZe
  • Map 4 Winner - forZe