Ivan Talamanov

Moscow Liga Pro 01/14 20:01 - Vasily Dedov v Ivan Talamanov 6-11
Moscow Liga Pro 01/14 19:30 - Alexander Zhelubenkov v Ivan Talamanov 9-7
Moscow Liga Pro 01/14 18:00 - Vasily Dedov v Ivan Talamanov 8-10
Moscow Liga Pro 01/14 16:30 - Ivan Talamanov v Alexander Voronov 5-9
Moscow Liga Pro 01/14 15:00 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 10-10
Moscow Liga Pro 01/13 20:28 - Ivan Talamanov v Maksim Bokov 14-12
Moscow Liga Pro 01/13 19:30 - Ivan Talamanov v Vasily Dedov 10-6
Moscow Liga Pro 01/13 18:30 - Maksim Bokov v Ivan Talamanov 10-6
Moscow Liga Pro 01/13 17:00 - Ivan Talamanov v Pavel Perov 11-10
Moscow Liga Pro 01/13 16:00 - Denis Bochkov v Ivan Talamanov 10-11
Moscow Liga Pro 11/14 20:40 - Artem Tihonov v Ivan Talamanov 10-5
Moscow Liga Pro 11/14 19:00 - Ivan Talamanov v Pavel Perov 5-9
Moscow Liga Pro 11/14 18:00 - Ivan Talamanov v Vasily Dedov 0-1
Moscow Liga Pro 11/14 17:00 - Artyom Tihonov v Ivan Talamanov 9-10
Moscow Liga Pro 11/14 15:30 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 5-10
Moscow Liga Pro 11/13 19:57 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 4-5
Moscow Liga Pro 11/13 19:30 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 6-11
Moscow Liga Pro 11/13 18:00 - Maksim Bokov v Ivan Talamanov 10-10
Moscow Liga Pro 11/13 16:30 - Ivan Talamanov v Muhammed Ahmedzhanov 4-6
Moscow Liga Pro 11/13 15:00 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 5-9
Moscow Liga Pro 11/12 20:37 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 11-6
Moscow Liga Pro 11/12 19:30 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 8-1
Moscow Liga Pro 11/12 18:30 - Aleksandr Voronov v Ivan Talamanov 8-11
Moscow Liga Pro 11/12 17:00 - Ivan Talamanov v Muhammed Ahmedzhanov 11-7
Moscow Liga Pro 11/12 16:00 - Maksim Bokov v Ivan Talamanov 7-9
Moscow Liga Pro 10/23 19:30 - Ivan Talamanov v Pavel Perov 5-7
Moscow Liga Pro 10/23 18:30 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 11-8
Moscow Liga Pro 10/23 17:00 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 7-9
Moscow Liga Pro 10/23 16:00 - Evgenii Gruzdov v Ivan Talamanov 11-8
Moscow Liga Pro 10/22 20:22 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 5-11