Artem Aronov

Moscow Liga Pro 04/08 03:30 - Artem Aronov v Sergey Kuzmin 2-3
Moscow Liga Pro 04/08 02:00 - Artem Aronov v Andrey Menshikov 3-2
Moscow Liga Pro 04/08 01:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 0-3
Moscow Liga Pro 04/08 00:00 - Artem Aronov v Sergey Kuzmin 3-2
Moscow Liga Pro 04/07 15:00 - Andrey Menshikov v Artem Aronov 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 14:00 - Ivan Pandur v Artem Aronov 3-2
Moscow Liga Pro 04/07 13:00 - Andrey Menshikov v Artem Aronov 3-2
Moscow Liga Pro 04/07 12:30 - Artem Aronov v Sergey Kuzmin 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 02:30 - Artem Aronov v Andrey Menshikov 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 01:00 - Artem Aronov v Ivan Pandur 0-3
Moscow Liga Pro 04/07 00:00 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 1-3
Moscow Liga Pro 04/06 15:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 1-3
Moscow Liga Pro 04/06 14:30 - Ivan Pandur v Artem Aronov 1-3
Moscow Liga Pro 04/06 13:30 - Artem Aronov v Sergey Kuzmin 3-0
Moscow Liga Pro 04/06 12:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-1
Moscow Liga Pro 04/05 15:30 - Sergey Kuzmin v Artem Aronov 3-2
Moscow Liga Pro 04/05 14:00 - Artem Aronov v Andrey Menshikov 3-1
Moscow Liga Pro 04/05 13:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-2
Moscow Liga Pro 04/05 12:00 - Artem Aronov v Sergey Kuzmin 3-2
Moscow Liga Pro 04/05 03:30 - Artem Aronov v Andrey Menshikov 0-3
Moscow Liga Pro 04/05 02:00 - Artem Aronov v Vladislav Smaglyukov 3-0
Moscow Liga Pro 04/05 01:30 - Sergey Kuzmin v Artem Aronov 0-3
Moscow Liga Pro 04/05 00:00 - Artem Aronov v Andrey Menshikov 1-3
Moscow Liga Pro 04/04 19:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-0
Moscow Liga Pro 04/04 18:00 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-1
Moscow Liga Pro 04/04 17:00 - Vladislav Smaglyukov v Artem Aronov 1-3
Moscow Liga Pro 04/04 16:30 - Artem Aronov v Andrey Menshikov 3-0
Moscow Liga Pro 04/04 07:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-0
Moscow Liga Pro 04/04 06:30 - Artem Aronov v Vladislav Smaglyukov 3-0
Moscow Liga Pro 04/04 05:00 - Artem Aronov v Vasily Shirshov 1-3