Vladyslav Mishchenko

Setka Cup Women 04/04 11:30 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup Women 04/04 11:00 - Yaroslav Kerusenko v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup Women 04/04 09:30 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup Women 04/04 08:30 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 3-2
Setka Cup Women 04/04 07:30 - Vladyslav Mishchenko v Yaroslav Kerusenko 2-3
Setka Cup Women 04/04 06:30 - Vladyslav Mishchenko v Anatolii Nazarov 0-3
Setka Cup Women 04/03 19:30 - Vladyslav Mishchenko v Anatolii Nazarov 2-3
Setka Cup Women 04/03 18:30 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 3-0
Setka Cup Women 04/03 17:30 - Oleg Varlamov v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup Women 04/03 16:30 - Vladyslav Mishchenko v Oleg Varlamov 3-0
Setka Cup Women 04/03 15:00 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup Women 04/03 14:30 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup Women 03/31 10:40 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 3-1
Setka Cup Women 03/31 09:10 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup Women 03/31 08:10 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 0-3
Setka Cup Women 03/31 07:10 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup Women 03/31 06:40 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 1-3
Setka Cup Women 03/31 05:40 - Vladyslav Mishchenko v Anatolii Nazarov 2-3
Setka Cup Women 03/30 17:40 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup Women 03/30 17:10 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup Women 03/30 15:40 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup Women 03/30 14:40 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 1-3
Setka Cup Women 03/30 13:40 - Vladyslav Mishchenko v Anatolii Nazarov 0-3
Setka Cup Women 03/30 12:40 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 2-3
Setka Cup Women 03/27 11:00 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 3-2
Setka Cup Women 03/27 10:00 - Vladyslav Mishchenko v Oleg Varlamov 3-1
Setka Cup Women 03/27 09:30 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 0-0
Setka Cup Women 03/27 08:30 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 0-3
Setka Cup Women 03/27 07:30 - Oleg Varlamov v Vladyslav Mishchenko 3-1
Setka Cup Women 03/27 06:00 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 3-2