Tajikistan First League

DateRHome v Away-
10/18 09:00 - Mahallai-83 v FK Ravshan 2-1
10/12 09:30 - Parvoz v FC Somon 1-0
10/11 09:30 - FC Hulbuk v Sarojkamar 0-2
10/05 10:00 - Mahallai-83 v Vahdat 1-1
10/05 09:52 - Mahallai-83 v FK Khayr Vahdat 1-1
10/04 10:30 - Lokomotiv-Pamir v FK Ravshan 0-1
09/21 10:30 - Lokomotiv-Pamir v Vahdat 0-1
09/21 10:30 - Lokomotiv-Pamir v Vahdat 0-1
09/20 11:00 - Mahallai-83 v FC Hulbuk 2-3
09/14 11:01 - Mahallai-83 v FC Somon 0-1
09/08 12:00 - Lokomotiv-Pamir v FC Hulbuk View
09/05 11:00 - Mahallai-83 v Eshata 2-2
08/31 12:00 - Vahdat v Zaravshon 3-0
08/30 12:00 - Mahallai-83 v Sarojkamar 2-4
08/24 12:00 - Lokomotiv-Pamir v Eshata 3-4
08/23 12:00 - FC Kuktosh v FC Somon 2-0
08/12 12:30 - Lokomotiv-Pamir v FK Khujand 1-0
08/10 12:30 - Mahallai-83 v Lokomotiv-Pamir 3-2
08/04 12:30 - FC Kuktosh v Mahallai-83 5-1
08/03 12:30 - Vahdat v FC Hulbuk 4-0
07/09 13:00 - Mahallai-83 v FC Kuktosh 1-3
07/05 13:00 - FC Kuktosh v Eshata 1-1
07/04 13:00 - Vahdat v Parvoz 0-0
06/29 13:00 - Vahdat v Sarojkamar 2-2
06/23 13:00 - FC Kuktosh v FC Hulbuk 0-8
06/22 13:00 - Lokomotiv-Pamir v FC Somon 1-4
06/15 12:50 - Vahdat v FK Ravshan 7-1
06/10 12:30 - Lokomotiv-Pamir v Parvoz 2-1
06/10 12:30 - FC Kuktosh v Vahdat 0-1
06/09 12:30 - Mahallai-83 v FC Somon 1-4