Sonoda 2021-09-16 03:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
9 Riding High Akihiro Tamura Hibiki Ishido
5 Pictogram Masayoshi Mozaki Kosuke Matsumoto
8 Luminor Keiichi Tokumoto Shunya Hasebe
2 Kurino Big Name Shozo Oishi Sasaki Serei
6 Motchiri Hironori Yamamoto Manabu Tanaka
10 Himinglaeva Takahiro Arai Kanta Inoue
1 Inner Serenity Shinobu Noda Kazuma Okaki
7 Curl Grin Shozo Oishi Shinichi Terachi
3 Seiun Jack Hiroyuki Yamaguchi Takanori Nagai
4 Major Break Akihiro Inada Shuhei Kotani