Nagoya 2021-09-16 03:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
2 Aoi Lovely Enokiya Mitsuru Aoi Kinomae
4 Meisho Koyuki Kesatoshi Sakurai Seigo Tsukamoto
8 Pu'u Huluhulu Uto Hideki Hiroki Murakami
1 Princess Cat Koichi Chibe Seiji Kato
10 Mai Lis Kiyomi Sakoda Naomi Tobe
6 Toho Rocky Tsugio Haraguchi Makoto Okabe
5 Meisho Chive Hiroyuki Imazu Masaaki Ohata
3 Kitano Leslie's Kazuo Fujigasaki Ryoichi Fujihara
9 Meisho Rambu Katsuyuki Imazu Soichi Kato
7 Powerful Spurt T Tsunoda Takahiro Imai