Nagoya 2021-09-16 04:35

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Vega Queen Yukio Abe Hitomi Miyashita
8 Tanimasa King Kesatoshi Sakurai Ryoichi Fujihara
9 Out The Blue Shinichi Ideue Masaaki Ohata
4 Meisho Perm Isao Nishikimi Toshiyuki Kato
10 Stella Alessandra Fujigasaki Kazuhito Hiroki Murakami
6 Blue Bell Katsutoshi Takeguchi Seigo Tsukamoto
3 Calcio Noriyuki Uematsu Aoi Kinomae
7 Jun Victory Noriyuki Uematsu Akio Ozaki
2 Sadamu Origin Shinichi Ideue Makoto Okabe
5 Clear Sunshine T Tsunoda Katsuto Maruno