Kawasaki 2021-09-16 06:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
11 Abraham Hiroshi Iwamoto Yuki Furuoka 16.000
09/16 06:01
6.000
09/16 06:02
4 Make Your Choice Satoshi Koda Mitsuhiro Masuda 251.000
09/16 06:01
0 Antano Musume 2.250
09/16 05:49
12.000
09/16 06:02
8 Kyoei Major H SASAKI Shinobu Sakai 41.000
09/16 06:01
2 Mega Flash Yuya Yamazaki Takuto Iketani 34.000
09/16 06:01
10 Shigeru Komori Yoshihisa Suzuki Seiji Yamazaki 9.500
09/16 06:01
13.000
09/16 06:02
0 Bordeaux Vienne 1.600
09/16 05:49
3.500
09/16 06:02
3 Yuyu Picnic Tamotsu Yokoyama Naoki Machida 34.000
09/16 06:01
9 Kuros Shoichi Hirata Ryo Tanaka 201.000
09/16 06:01
7 Twin Spirits Satoshi Koda Ryota Sugawara 201.000
09/16 06:01
5 Tokino Gold Masayoshi Yagi Kosuke Sakurai 1.500
09/16 06:01
1.400
09/16 06:01