Nagoya 2021-09-16 03:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
2 Kitano Festa Futoshi Takeshita Aoi Kinomae
4 Masano Diamond Yukio Abe Masato Yokoi
7 Real Impulse Satoshi Inoue Ryoichi Fujihara
11 Kitano Tails Hitoshi Miyamoto Makoto Okabe
3 With The Best Yukio Abe Hiroki Murakami
9 Cool Bismarck Isao Nishikimi Toshiyuki Kato
8 Omorikun Futoshi Takeshita Katsuki Niwa
1 Cosmo Ende Noriyuki Uematsu Akio Ozaki
10 Juliet Pearl T Tsunoda Soichi Kato
6 Gorandi Kiyomi Sakoda Naomi Tobe
5 Sunrise Memory Naoto Takeshita Sachio Yamada