Nagoya 2021-09-16 06:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
9 Seto Arrow Katsumi Ito Shinichi Maruyama
4 Nebulosity Katsutoshi Takeguchi Hitomi Miyashita
7 Valed Ace Yukio Abe Hiroki Murakami
6 Mizudeppo Takao Tsukada Hosokawa Satoshi
5 La Digue Fujigasaki Kazuhito Makoto Okabe
8 Pherkad T Tsunoda Sho Kakihara
10 March Queen Naoto Takeshita Seigo Tsukamoto
2 Fabulous Hero T Tsunoda Katsuto Maruno
3 Big Ballerina Hiroyuki Imazu Masaaki Ohata
1 Daiyu Donatella Katsuyuki Imazu Sachio Yamada