Sonoda 2021-09-16 04:55

NCHorseTrainerJY Start Odds
7 Swing Along Tetsuharu Kuribayashi Oyama Ryutarou
3 Cortese Nobuharu Morimoto Sasaki Serei
6 Yamatake Freedom Kazuhiro Chonan Hibiki Ishido
5 Tre Bela Shinichiro Saika Kazuyuki Watase
8 Lovely Motion Seijiro Ikari Shingo Oyama
2 Grand Bordeaux Takamasa Suwa Kenta Sugiura
1 Fornell Hiroyuki Tsuchiya Tomohiro Yoshimura
4 Osumi Kamuy Kazuya Sakamoto Tatsuya Takemura