Pts

1 2 3 4 5
Mikhail Nurmukhamedov 11 6 13 11 11
Aleksandr Shmelev 13 11 11 8 8