Ascot Park 2023-01-27 00:40

NC Dog Start Odds End Odds
1 2 Canton -
01/27 00:41
2 Homebush Macho 1.870
01/27 00:37
-
01/27 00:41
3 Mitcham Dodger
4 Scardiny 1.870
01/27 00:37
-
01/27 00:41
5 Homebush Hugo -
01/27 00:41
6 1 Homebush Geoff -
01/27 00:41
7 3 Homebush Reta -
01/27 00:41
8 4 Lonely Guy -
01/27 00:41