Z C Tello/Kakuya 6-3,3-6,8-10 Gupta/Vig 2018-05-09 12:45

Stadium: Court 6 Round: 26

Z C Tello/Kakuya   Gupta/Vig

Events

 • Game 1 - Z C Tello/Kakuya - breaks to 30
 • Game 2 - Gupta/Vig - breaks to 15
 • Game 3 - Z C Tello/Kakuya - breaks to 30
 • Game 4 - Z C Tello/Kakuya - holds to 15
 • Game 5 - Z C Tello/Kakuya - breaks to 30
 • Game 6 - Gupta/Vig - breaks to 30
 • Game 7 - Z C Tello/Kakuya - breaks to 40
 • Game 8 - Gupta/Vig - breaks to 40
 • Game 9 - Z C Tello/Kakuya - breaks to 40
 • Game 10 - Z C Tello/Kakuya - holds to 15
 • Game 11 - Gupta/Vig - holds to 30
 • Game 12 - Gupta/Vig - breaks to 40
 • Game 13 - Gupta/Vig - holds to 40
 • Game 14 - Z C Tello/Kakuya - holds to 30
 • Game 15 - Gupta/Vig - holds to 40
 • Game 16 - Z C Tello/Kakuya - holds to 40
 • Game 17 - Gupta/Vig - holds to love
 • Game 18 - Gupta/Vig - breaks to 40