Basta/Kolaric Retired - 0-0 Sezer/Sekerci 2018-05-18 08:00