Pts

1 2 3 4 5
Jan Manhal Snr 11 5 11 10 12
Martin Cvecek 8 11 8 12 10