Map 1

  Gold Kills Towers Roshans Barracks
NAVI Junior -17.1k 2 1 0 0
Night Pulse +17.1k 16 8 1 2

Map 2

  Gold Kills Towers Roshans Barracks
NAVI Junior -46.1k 29 6 0 1
Night Pulse +46.1k 38 11 3 6

Events

 • Map 1 - 10 - Race to 0 Kills - Night Pulse
 • Map 1 - 14 - Race to 0 Kills - Night Pulse
 • Map 1 - 19 - Race to 0 Kills - Night Pulse
 • Map 1 Winner - Night Pulse
 • Map 0 - 6 - Race to 1 Kills - NAVI Junior
 • Map 0 - 11 - Race to 1 Kills - NAVI Junior
 • Map 0 - 20 - Race to 1 Kills - NAVI Junior
 • Map 0 - 29 - Race to 1 Kills - NAVI Junior
 • Map 0 - 39 - 1st Roshan - Night Pulse
 • Map 0 - 40 - Race to 1 Kills - NAVI Junior
 • Map 0 - 50 - 1st Roshan - Night Pulse
 • Map 1 - 51 - Race to 0 Kills - Night Pulse
 • Map 1 Winner - Night Pulse