Saga 2024-06-11 11:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Prason Yukito Sankoda Manato Hida SP
06/10 12:04
-
06/11 11:42
2 1 Shigeru Ruby Toshimitsu Kunichi Isao Yamaguchi SP
06/10 12:04
-
06/11 11:42
3 Derma Lucky Guy Takayoshi Kawada Tsubasa Kamo SP
06/10 12:04
-
06/11 11:42
4 Win Come True Tadayoshi Ikeda Leo Nakayama SP
06/10 12:04
-
06/11 11:42
5 2 Hiro Shige Pepper Yoshito Yamada Toru Takeyoshi SP
06/10 12:04
-
06/11 11:42
6 T M Satsuma O Hirohide Hirayama Shoma Kanayama SP
06/10 12:04
-
06/11 11:42
7 Peach Liqueur Hirofumi Watanabe Omi Daiki SP
06/10 12:04
-
06/11 11:42
8 Rising Seira Kinya Kitamura Takuto Demizu SP
06/10 12:04
-
06/11 11:42
9 3 Village Single Kazuo Hamada Jun Tanaka SP
06/10 12:04
-
06/11 11:42
10 4 Perry Island Toru Yamada Yoshiki Yamada SP
06/10 12:04
-
06/11 11:42