Alexander Korotkov

Moscow Liga Pro 12/07 20:44 - Egor Ovchinnikov v Alexander Korotkov 4-8
Moscow Liga Pro 12/07 19:30 - Alexander Korotkov v Aleksei Horkov 6-10
Moscow Liga Pro 12/07 18:30 - Egor Ovchinnikov v Alexander Korotkov 8-10
Moscow Liga Pro 12/07 17:00 - Alexander Korotkov v Vasily Dedov 8-10
Moscow Liga Pro 12/07 16:00 - Alexander Zhelubenkov v Alexander Korotkov 6-9
Moscow Liga Pro 12/06 20:43 - Alexey Khorkov v Alexander Korotkov 8-11
Moscow Liga Pro 12/06 19:30 - Alexey Khorkov v Alexander Korotkov 15-15
Moscow Liga Pro 12/06 18:00 - Egor Ovchinnikov v Alexander Korotkov 3-8
Moscow Liga Pro 12/06 16:30 - Alexander Korotkov v Rodion Chmelev 10-11
Moscow Liga Pro 12/06 15:00 - Alexander Korotkov v Maxim Bokov 7-6
Moscow Liga Pro 12/04 19:58 - Alexander Korotkov v Artyom Tihonov 8-8
Moscow Liga Pro 12/04 19:30 - Artyom Tihonov v Alexander Korotkov 7-1
Moscow Liga Pro 12/04 18:00 - Vasily Dedov v Alexander Korotkov 9-11
Moscow Liga Pro 12/04 16:30 - Alexander Korotkov v Maxim Bokov 8-7
Moscow Liga Pro 12/04 14:47 - Alexander Korotkov v Rodion Chmelev 8-11
Moscow Liga Pro 11/16 20:08 - Alexander Korotkov v Vasily Dedov 6-3
Moscow Liga Pro 11/16 18:30 - Alexander Zhelubenkov v Alexander Korotkov 3-3
Moscow Liga Pro 11/16 17:00 - Alexander Korotkov v Kirill Puzankov 10-10
Moscow Liga Pro 11/16 16:00 - Rodion Chmelev v Alexander Korotkov 3-8
Moscow Liga Pro 11/14 20:04 - Yury Nodzrunov v Alexander Korotkov 5-5
Moscow Liga Pro 11/14 19:30 - Rodion Chmelev v Alexander Korotkov 12-12
Moscow Liga Pro 11/14 18:00 - Yury Nodzrunov v Alexander Korotkov 9-11
Moscow Liga Pro 11/14 16:30 - Alexander Korotkov v Maxim Bokov 9-7
Moscow Liga Pro 11/14 14:51 - Alexander Korotkov v Alexander Zhelubenkov 0-0
Moscow Liga Pro 11/13 00:08 - Alexander Korotkov v Artyom Tihonov 8-10
Moscow Liga Pro 11/12 19:30 - Aleksei Horkov v Alexander Korotkov 11-9
Moscow Liga Pro 11/12 18:00 - Pavel Perov v Alexander Korotkov 9-4
Moscow Liga Pro 11/12 16:30 - Alexander Korotkov v Artyom Tihonov 9-7
Moscow Liga Pro 11/12 15:00 - Alexander Korotkov v Yurii Nozdrunov 10-8
Moscow Liga Pro 10/18 20:10 - Pavel Perov v Alexander Korotkov 10-6