Yurii Nozdrunov

Moscow Liga Pro 07/20 20:39 - Yurii Nozdrunov v Kirill Puzankov 12-10
Moscow Liga Pro 07/20 19:30 - Kirill Puzankov v Yurii Nozdrunov 10-11
Moscow Liga Pro 07/20 18:00 - German Debizhanskii v Yurii Nozdrunov 2-6
Moscow Liga Pro 07/20 16:30 - Yurii Nozdrunov v Somon Husen 8-10
Moscow Liga Pro 07/20 15:00 - Yurii Nozdrunov v Denis Grishenin 11-3
Moscow Liga Pro 07/19 20:31 - Yurii Nozdrunov v German Debizhanskii 9-6
Moscow Liga Pro 07/19 19:30 - Aleksei Horkov v Yurii Nozdrunov 10-6
Moscow Liga Pro 07/19 18:00 - Sergei Pahomov v Yurii Nozdrunov 10-10
Moscow Liga Pro 07/19 16:30 - Yurii Nozdrunov v Somon Husen 0-0
Moscow Liga Pro 07/19 14:56 - Yurii Nozdrunov v German Debizhanskii 11-7
Moscow Liga Pro 05/17 21:26 - Aleksandr Zhelubenkov v Yurii Nozdrunov 7-11
Moscow Liga Pro 05/17 19:30 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 11-3
Moscow Liga Pro 05/17 18:30 - Aleksandr Zhelubenkov v Yurii Nozdrunov 9-11
Moscow Liga Pro 05/17 17:00 - Yurii Nozdrunov v Vyacheslav Karpenko 9-6
Moscow Liga Pro 05/17 16:00 - Dmitri Popov v Yurii Nozdrunov 10-9
Moscow Liga Pro 05/16 20:55 - Ivan Talamanov v Yurii Nozdrunov 10-12
Moscow Liga Pro 05/16 19:30 - Kirill Puzankov v Yurii Nozdrunov 1-10
Moscow Liga Pro 05/16 18:00 - Vyacheslav Karpenko v Yurii Nozdrunov 5-10
Moscow Liga Pro 05/16 16:30 - Yurii Nozdrunov v Nikolay Boev 8-8
Moscow Liga Pro 05/16 14:55 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 4-6
Moscow Liga Pro 04/16 20:54 - Kirill Puzankov v Yurii Nozdrunov 9-11
Moscow Liga Pro 04/16 19:30 - Kirill Puzankov v Yurii Nozdrunov 8-11
Moscow Liga Pro 04/16 18:00 - Ivan Egorshev v Yurii Nozdrunov 7-10
Moscow Liga Pro 04/16 16:30 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 8-5
Moscow Liga Pro 04/16 15:00 - Yurii Nozdrunov v Pavel Lukyanov 8-10