Results

AUS Mandurah 06/23 12:05 12 Mandurah v View
AUS Mandurah 06/23 11:45 11 Mandurah v View
Mandurah 06/23 11:25 10 Mandurah v View
AUS Mandurah 06/23 11:02 9 Mandurah v View
AUS Mandurah 06/23 10:47 8 Mandurah v View
AUS Mandurah 06/23 10:25 7 Mandurah v View
AUS Mandurah 06/23 10:06 6 Mandurah v View
AUS Mandurah 06/23 09:49 5 Mandurah v View
AUS Mandurah 06/23 09:31 4 Mandurah v View
AUS Mandurah 06/23 09:12 3 Mandurah v View
AUS Mandurah 06/23 08:52 2 Mandurah v View
AUS Mandurah 06/23 08:36 1 Mandurah v View