Shanghai

China NVT 10/12 08:47 - Jiangsu v Shanghai 24-17
China NVT 10/11 06:57 - Bayi v Shanghai 13-15
China NVT 10/10 08:21 - Shanghai v Beijing 25-15
China NVT 10/09 07:45 - Shanghai v Shandong 26-24
China NVT 10/08 06:56 - Guangdong v Shanghai 6-15
China NVT 10/07 01:26 - Shanghai v Jiangsu 15-13
China NVG 09/07 07:00 1 Zhejiang v Shanghai 19-24
China NVG 09/06 06:55 - Shanghai v Henan 27-26
China NVG 09/05 04:55 - Shanghai v Bayi 20-25
China NVG 09/03 07:00 1 Shanghai v Beijing 25-22
China NVG 09/02 06:48 - Henan v Shanghai 25-15
China NVG 09/01 11:00 1 Shanghai v Tianjin 23-18
China CVL 03/19 08:00 - Beijing v Shanghai 2-3
China CVL 03/16 11:30 - Shanghai v Beijing 1-3
China CVL 03/12 08:00 - Shanghai v Beijing 3-0
China CVL 03/05 08:00 - Beijing v Shanghai 2-3
China CVL 02/12 08:00 - Bayi v Shanghai 0-3
China CVL 02/09 11:30 - Bayi v Shanghai 0-3
China CVL 02/05 08:00 - Shanghai v Bayi 3-0
China CVL 01/22 08:00 1 Beijing v Shanghai 3-1
China CVL 01/15 08:00 1 Henan v Shanghai 0-3
China CVL 01/12 11:30 1 Shanghai v Beijing 3-1
China CVL 01/08 08:00 1 Shanghai v Henan 3-0
China CVL 01/01 08:00 1 Shandong v Shanghai 1-3
China CVL 12/25 08:00 1 Tianjin v Shanghai 0-3
China CVL 12/22 11:30 1 Shanghai v Shandong 3-2
China CVL 12/18 08:00 1 Shanghai v Tianjin 3-0
China CVL 12/11 08:00 1 Hebei v Shanghai 2-3
China CVL 12/08 11:30 1 Jiangsu v Shanghai 0-3
China CVL 12/04 08:00 1 Bayi v Shanghai 1-3