Yonemoto/Tanaka Tanaka/Yonemoto

Hong Kong Open MD 11/17 04:00 - Lee/Shin v Tanaka/Yonemoto 2-0
Hong Kong Open MD 11/16 05:00 - Tanaka/Yonemoto v Matsutomo/Takahashi 2-0
Hong Kong Open MD 11/15 06:30 - Chaladchalam/Muenwong v Tanaka/Yonemoto 1-2
Hong Kong Open MD 11/14 06:40 - Kim/Yong Kong v Tanaka/Yonemoto 1-2
World Tour Finals MD 11/08 09:50 - Tanaka/Yonemoto v Baek/Rin Kim 0-2
World Tour Finals MD 11/06 04:50 - Tanaka/Yonemoto v Ponnappa/Reddy 2-1
World Tour Finals MD 10/25 13:30 - Tanaka/Yonemoto v Fruergaard/Thygesen 0-2
World Tour Finals MD 10/24 08:30 - Tanaka/Yonemoto v Efler/Herttrich 2-0
World Tour Finals MD 10/21 12:10 - Fukushima/Hirota v Tanaka/Yonemoto 12-12
World Tour Finals MD 10/21 11:00 - Fukushima/Hirota v Tanaka/Yonemoto 2-0
World Tour Finals MD 10/20 08:00 - Kim/Kong v Tanaka/Yonemoto 0-2
World Tour Finals MD 10/19 13:00 - Tanaka/Yonemoto v Du/Li 2-1
World Tour Finals MD 10/18 07:40 - Fukuman/Yonao v Tanaka/Yonemoto 0-2
World Tour Finals MD 10/16 08:40 - Magelund/Ravn v Tanaka/Yonemoto 0-2
Hong Kong Open MD 09/29 09:00 - Tanaka/Yonemoto v Matsutomo/Takahashi 0-2
Hong Kong Open MD 09/28 12:37 - Du/Li v Tanaka/Yonemoto 13-17
Hong Kong Open MD 09/28 10:00 - Du/Li v Tanaka/Yonemoto 0-2
Hong Kong Open MD 09/27 08:05 - Tang/Yu v Tanaka/Yonemoto 1-2
Hong Kong Open MD 09/26 05:50 - Zheng/Cao v Tanaka/Yonemoto 1-2
World Tour Finals MD 09/21 11:12 - Tanaka/Yonemoto v Polii/Rahayu 16-18
World Tour Finals MD 09/21 06:40 - Tanaka/Yonemoto v Polii/Rahayu 0-2
World Tour Finals MD 09/20 05:40 - Cao/Zheng v Tanaka/Yonemoto 1-2
World Tour Finals MD 09/18 07:00 - Lee/Lee v Tanaka/Yonemoto 0-2
World Tour Finals MD 09/12 01:30 - Yu/Tang v Tanaka/Yonemoto 2-0
World Tour Finals MD 08/04 03:30 - Tanaka/Yonemoto v Fukushima/Hirota 0-2
World Tour Finals MD 08/03 10:30 - Pradipta/Haris v Tanaka/Yonemoto 1-2
World Tour Finals MD 08/02 09:00 - Huang/Yu v Tanaka/Yonemoto 0-2
World Tour Finals MD 08/01 07:40 - Piek/Seinen v Tanaka/Yonemoto 0-2
Hong Kong Open MD 07/14 09:30 - Polii/Rahayu v Tanaka/Yonemoto 2-0
Hong Kong Open MD 07/13 09:30 - Matsumoto/Nagahara v Tanaka/Yonemoto 0-2