ZNTU-ZAS Zaporozhye ZNTU SAR Zaporozhye,

Ukraine Cup 05/26 13:30 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v Donbass Donetsk W 29-24
Ukraine Cup 05/25 15:00 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v HC Motor L 22-38
Ukraine Superleague 05/21 16:00 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v Donbass Donetsk W 36-25
Ukraine Superleague 05/21 12:30 - ZNTU SAR Zaporozhye v Donbass Donetsk W 37-27
Ukraine Superleague 05/20 16:00 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v Donbass Donetsk W 30-28
Ukraine Superleague 05/20 12:30 - ZNTU SAR Zaporozhye v Donbass Donetsk W 30-28
Ukraine Superleague 05/18 16:00 - Donbass Donetsk v ZNTU-ZAS Zaporozhye L 34-30
Ukraine Superleague 05/18 11:00 - Donbass Donetsk v ZNTU SAR Zaporozhye L 35-30
Ukraine Superleague 05/15 15:00 - Portovik v ZNTU-ZAS Zaporozhye W 29-34
Ukraine Superleague 05/12 10:00 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v CSKA Kiev W 51-20
Ukraine Superleague 05/08 14:00 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v HC Motor L 25-39
Ukraine Superleague 05/08 12:30 - ZNTU SAR Zaporozhye v HC Motor L 29-41
Ukraine Superleague 05/03 12:30 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v ZTR Zaporozhye L 28-30
Ukraine Superleague 04/26 14:00 - Odessa v ZNTU SAR Zaporozhye L 26-23
Ukraine Cup 04/25 12:30 - Odessa v ZNTU-ZAS Zaporozhye W 25-33
Ukraine Superleague 04/24 12:27 - Odessa v ZNTU-ZAS Zaporozhye L 25-23
Ukraine Cup 04/19 12:00 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v Odessa D 29-29
Ukraine Superleague 04/17 14:30 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v Donbass Donetsk W 11-8
Ukraine Superleague 04/15 12:30 - ZNTU SAR Zaporozhye v Donbass Donetsk W 29-26
Ukraine Superleague 04/03 14:00 - ZTR Burevestnik v ZNTU-ZAS Zaporozhye W 26-40
Ukraine Cup 03/29 15:00 - CSKA Kiev v ZNTU-ZAS Zaporozhye W 15-33
Ukraine Superleague 03/25 13:30 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v SKA Lviv W 35-24
Ukraine Superleague 03/20 13:30 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v Portovik W 44-33
Ukraine Superleague 03/14 15:00 - CSKA Kiev v ZNTU-ZAS Zaporozhye W 13-27
Ukraine Superleague 03/06 15:30 - HC Motor v ZNTU-ZAS Zaporozhye L 39-24
Ukraine Superleague 03/01 15:00 - ZTR Zaporozhye v ZNTU-ZAS Zaporozhye L 28-27
Ukraine Superleague 02/27 15:00 - ZTR Zaporozhye v ZNTU SAR Zaporozhye L 29-27
Ukraine Superleague 02/11 13:30 - ZNTU-ZAS Zaporozhye v Odessa W 40-28
Ukraine Superleague 02/06 14:30 - Donbass Donetsk v ZNTU-ZAS Zaporozhye W 25-37
Ukraine Superleague 02/05 15:00 - Donbass Donetsk v ZNTU SAR Zaporozhye W 29-39