Liu/Xia

Dutch Open MD 08/05 05:42 - Sakuramoto/Takahata v Liu/Xia 21-13
Dutch Open MD 08/04 03:41 - Liu/Xia v Barkah/Sahputri 21-14
Dutch Open MD 08/03 08:15 - Liu/Xia v Murayama/Uratani 20-15
Dutch Open MD 08/02 09:46 - Pak/Rahardja v Liu/Xia 13-21
Dutch Open MD 04/21 09:02 - Huang/Li v Liu/Xia 21-18
Dutch Open MD 04/20 10:16 - Kuo/Ching Lin v Liu/Xia 16-20
Dutch Open MD 04/19 09:10 - Liu/Xia v Hung/Lai 21-4
Dutch Open MD 01/12 09:41 - Maeda/Ono v Liu/Xia 11-8