Arthur Daley

Results

AUS Manawatu 06/18 00:25 2 Manawatu v View
AUS Hatrick 06/14 06:24 6 Hatrick v View
AUS Hatrick 06/07 06:46 7 Hatrick v View
AUS Manawatu 06/04 00:46 3 Manawatu v View
AUS Hatrick 05/31 06:35 6 Hatrick v View
AUS Manawatu 05/28 01:30 5 Manawatu v View
AUS Hatrick 05/24 06:29 6 Hatrick v View
AUS Hatrick 05/17 04:29 1 Hatrick v View
AUS Manawatu 05/14 01:42 6 Manawatu v View
Hatrick 05/10 00:58 4 Hatrick v View
AUS Manawatu 05/06 02:52 8 Manawatu v View
AUS Hatrick 05/03 05:12 3 Hatrick v View