Davyd Symonchuk

TT Cup Ukraine 03/27 11:55 - Dmitriy Vahta v Davyd Symonchuk 11-8
TT Cup Ukraine 03/27 10:45 - Serhii Berezynskyi v Davyd Symonchuk 11-9
TT Cup Ukraine 03/27 10:10 - Davyd Symonchuk v Andrii Baklykov 0-3
TT Cup Ukraine 03/27 10:10 - Andrii Baklykov v Davyd Symonchuk 3-0
TT Cup Ukraine 03/27 09:00 - Davyd Symonchuk v Serhii Berezynskyi 3-0
TT Cup Ukraine 03/27 07:15 - Davyd Symonchuk v Dmitriy Vahta 8-10
TT Cup Ukraine 03/26 20:05 - Serhii Berezynskyi v Davyd Symonchuk 1-3
TT Cup Ukraine 03/26 18:55 - Dmitriy Vahta v Davyd Symonchuk 3-0
TT Cup Ukraine 03/26 17:40 - Andrii Baklykov v Davyd Symonchuk 11-8
TT Cup Ukraine 03/26 17:10 - Davyd Symonchuk v Andrii Baklykov 1-3
TT Cup Ukraine 03/26 16:00 - Davyd Symonchuk v Serhii Berezynskyi 1-3
TT Cup Ukraine 03/26 15:25 - Davyd Symonchuk v Dmitriy Vahta 1-3
TT Cup Ukraine 03/21 12:30 - Davyd Symonchuk v Dmitriy Vahta 1-3
TT Cup Ukraine 03/21 11:55 - Davyd Symonchuk v Andrii Baklykov 0-3
TT Cup Ukraine 03/21 10:45 - Serhii Berezynskyi v Davyd Symonchuk 3-1
TT Cup Ukraine 03/21 09:00 - Roman Rybachuk v Davyd Symonchuk 2-3
TT Cup Ukraine 03/21 07:15 - Dmitriy Vahta v Davyd Symonchuk 0-3
TT Cup Ukraine 03/20 20:05 - Davyd Symonchuk v Serhii Berezynskyi 1-3
TT Cup Ukraine 03/20 18:55 - Davyd Symonchuk v Dmitriy Vahta 1-3
TT Cup Ukraine 03/20 17:45 - Davyd Symonchuk v Serhii Berezynskyi 3-1
TT Cup Ukraine 03/20 16:35 - Davyd Symonchuk v Andrii Baklykov 0-3
TT Cup Ukraine 03/20 15:25 - Davyd Symonchuk v Roman Rybachuk 3-2