Sonoda 2021-09-16 03:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
2 Hokusai Hiroki Minami Wataru Hirose
10 Rose Major Tsuyoshi Obaru Tomohiro Sasada
3 Log Book Takeshi Nakatsuka Shingo Oyama
8 Touraine Seijiro Ikari Kenta Sugiura
4 Urthr Yoshihiro Iida Osamu Shimohara
6 Eifer Reader Tsuyoshi Obaru Kosuke Matsumoto
7 Loverin Impact Takamasa Suwa Nao Kimoto
1 Yokini Hakarae Isao Nagakura Manabu Tanaka
9 Ninth Angel Tsuyoshi Obaru Sasaki Serei
5 Amechan Satoshi Matsuura Oyama Ryutarou