Nagoya 2021-09-16 02:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
9 Miss Birdie Isao Nishikimi Masaaki Ohata
2 Tiger G Up Tsugio Haraguchi Soichi Kato
1 Shinojimano Uma Manabu Kurachi Seiji Kato
4 Miss Meijo Enokiya Mitsuru Aoi Kinomae
3 Y G Komachi Enokiya Mitsuru Naomi Tobe
5 Face Sun Manabu Kurachi Katsuto Maruno
7 Meteo First Enokiya Mitsuru Takahiro Imai
6 Forget Me Not Fujigasaki Kazuhito Hitomi Miyashita
8 Rosa Chiaro T Tsunoda Hiroki Murakami
10 Towano Ai Kazuo Fujigasaki Sho Kakihara