Map 1

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Top Esports 55.4k 18 10 2 1 2
FunPlus Phoenix 41.4k 0 3 0 0 0

Map 2

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Top Esports 55.3k 4 4 2 0 0
FunPlus Phoenix 63.4k 10 9 3 1 2

Map 3

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Top Esports 57.7k 9 10 4 1 2
FunPlus Phoenix 51k 5 4 1 0 0
Top Esports Top Esports   FunPlus Phoenix FunPlus Phoenix
-5 -5
Gold
-5 -5
33 Assists 0

Player statistics

Name (Top Esports) LevelK/D/AMinions
Huang Ren-Xing 16 3/0/5 257
Xu Ling 11 3/0/7 31
Ding Zhuo 15 5/0/2 249
Tian-Liang Gao 14 3/0/12 155
Wen Bo Yu 14 4/0/7 236
Name (FunPlus Phoenix) LevelK/D/AMinions
Ming-Hang Fu 8 0/6/0 37
Ping Xiao-Hu 15 0/4/0 238
Tae-woo Kim 14 0/0/0 266
Wei Xiang Lin 13 0/4/0 244
Kim Tae-min 12 0/4/0 128
Top Esports Top Esports   FunPlus Phoenix FunPlus Phoenix
4 4
Kills
10 10
-5 -5
Gold
-5 -5
7 Assists 16

Player statistics

Name (Top Esports) LevelK/D/AMinions
Huang Ren-Xing 17 0/2/2 307
Xu Ling 11 0/1/2 45
Ding Zhuo 17 1/0/2 318
Tian-Liang Gao 13 1/3/1 141
Wen Bo Yu 16 2/4/0 341
Name (FunPlus Phoenix) LevelK/D/AMinions
Ming-Hang Fu 12 1/0/5 41
Ping Xiao-Hu 18 4/2/2 320
Tae-woo Kim 18 2/0/2 310
Wei Xiang Lin 17 2/0/4 397
Kim Tae-min 15 1/2/3 188
Top Esports Top Esports   FunPlus Phoenix FunPlus Phoenix
9 9
Kills
5 5
-5 -5
Gold
-5 -5
26 Assists 16

Player statistics

Name (Top Esports) LevelK/D/AMinions
Huang Ren-Xing 17 1/1/4 283
Xu Ling 12 1/1/7 15
Ding Zhuo 17 1/0/7 308
Tian-Liang Gao 14 1/2/6 153
Wen Bo Yu 14 5/1/2 269
Name (FunPlus Phoenix) LevelK/D/AMinions
Ming-Hang Fu 12 0/2/4 183
Ping Xiao-Hu 16 1/1/2 313
Tae-woo Kim 14 2/3/2 250
Wei Xiang Lin 12 1/2/4 39
Kim Tae-min 13 1/1/4 162

Events

 • Map 1 - 00:01:46 - 1st Dragon Spawned (Cloud)
 • Map - 00:03:28 - 1st Blood - Top Esports
 • Map 1 - 00:09:14 - 1st Rift Herald Slain - Top Esports
 • Map 1 - 00:13:39 - Race to 5 Kills - Top Esports
 • Map 1 - 00:14:07 - 1st Dragon (5) - Top Esports
 • Map 1 - 00:14:13 - 2nd Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 1 - 00:14:29 - 1st Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:14:34 - 2nd Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:16:34 - 2nd Rift Herald Slain - Top Esports
 • Map 1 - 00:17:04 - 3rd Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:18:06 - 4th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:18:23 - 5th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:18:34 - 6th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:19:12 - 2nd Dragon (3) - Top Esports
 • Map 1 - 00:19:15 - 3rd Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 1 - 00:19:28 - Race to 10 Kills - Top Esports
 • Map 1 - 00:21:27 - 7th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:23:18 - 1st Baron - Top Esports
 • Map 1 - 00:24:18 - 8th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:24:32 - 9th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:24:37 - 1st Inhibitor - Top Esports
 • Map 1 - 00:24:38 - 10th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:24:41 - 11th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:24:47 - 2nd Inhibitor - Top Esports
 • Map 1 - 00:24:57 - 12th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:24:59 - 13th Tower - Top Esports
 • Map 1 - Winner - Top Esports
 • Map 2 - 00:00:42 - 1st Dragon Spawned (Mountain)
 • Map - 00:03:34 - 1st Blood - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:09:18 - 1st Rift Herald Slain - Top Esports
 • Map 2 - 00:10:31 - 1st Dragon (4) - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:10:36 - 2nd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 2 - 00:11:55 - Race to 5 Kills - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:12:33 - 1st Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:12:46 - 2nd Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:15:53 - 3rd Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:17:50 - 2nd Dragon (5) - Top Esports
 • Map 2 - 00:18:02 - 3rd Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 2 - 00:18:05 - 4th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:20:04 - 1st Baron Spawned
 • Map 2 - 00:24:56 - 3rd Dragon (3) - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:25:03 - 4th Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 2 - 00:26:11 - 4th Dragon (3) - Top Esports
 • Map 2 - 00:26:14 - 5th Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 2 - 00:28:06 - 5th Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:31:23 - 5th Dragon (3) - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:31:25 - 6th Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 2 - 00:32:22 - 6th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:32:40 - 7th Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:32:52 - 1st Baron - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:32:58 - 8th Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:33:15 - 9th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:28 - Race to 10 Kills - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:35 - 10th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:38 - 1st Inhibitor - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:49 - 11th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:52 - 2nd Inhibitor - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:34:01 - 12th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:34:16 - 13th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - Winner - FunPlus Phoenix
 • Map - 00:05:35 - 1st Blood - Top Esports
 • Map 3 - 00:06:48 - 1st Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 3 - 00:07:29 - 1st Dragon (9) - Top Esports
 • Map 3 - 00:07:32 - 2nd Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 3 - 00:09:15 - 1st Rift Herald Slain - FunPlus Phoenix
 • Map 3 - 00:13:04 - 2nd Dragon (3) - FunPlus Phoenix
 • Map 3 - 00:13:06 - 3rd Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 3 - 00:13:18 - 1st Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 3 - 00:15:57 - 2nd Rift Herald Slain - Top Esports
 • Map 3 - 00:16:19 - 2nd Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 3 - 00:16:20 - 3rd Tower - Top Esports
 • Map 3 - 00:18:23 - 3rd Dragon (6) - Top Esports
 • Map 3 - 00:18:36 - 4th Tower - Top Esports
 • Map 3 - 00:18:38 - 4th Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 3 - 00:18:47 - 5th Tower - Top Esports
 • Map 3 - 00:20:03 - 1st Baron Spawned
 • Map 3 - 00:22:56 - 1st Baron - Top Esports
 • Map 3 - 00:23:00 - Race to 5 Kills - FunPlus Phoenix
 • Map 3 - 00:24:15 - 4th Dragon (6) - Top Esports
 • Map 3 - 00:24:17 - 5th Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 3 - 00:25:31 - 7th Tower - Top Esports
 • Map 3 - 00:25:31 - 7th Tower - Top Esports
 • Map 3 - 00:25:45 - 8th Tower - Top Esports
 • Map 3 - 00:28:38 - 5th Dragon (6) - Top Esports
 • Map 3 - 00:28:40 - 6th Dragon Spawned (Elder)
 • Map 3 - 00:28:55 - 2nd Baron Spawned
 • Map 3 - 00:29:10 - 9th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 3 - 00:29:11 - 10th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 3 - 00:29:16 - 11th Tower - Top Esports
 • Map 3 - 00:29:19 - 1st Inhibitor - Top Esports
 • Map 3 - 00:29:20 - 2nd Inhibitor - Top Esports
 • Map 3 - 00:29:22 - 12th Tower - Top Esports
 • Map 3 - 00:29:31 - 13th Tower - Top Esports
 • Map 3 - 00:29:34 - 14th Tower - Top Esports
 • Map 3 - Winner - Top Esports

Extra

 • Best of Sets: 3