Pavel Pulnyi

Moscow Liga Pro 03/26 19:00 - Artem Tikhonov v Pavel Pulnyi Cancelled
Moscow Liga Pro 03/26 18:35 - Pavel Pulnyi v Pavel Tarutin 3-1
Moscow Liga Pro 03/26 17:15 - Pavel Pulnyi v Egor Ovchinnikov 0-3
Moscow Liga Pro 03/26 16:00 - Pavel Pulnyi v Sergei Medvedev 2-3
Moscow Liga Pro 03/26 15:00 - Pavel Tarutin v Pavel Pulnyi 1-3
Moscow Liga Pro 03/25 20:30 - Sergei Medvedev v Pavel Pulnyi 3-1
Moscow Liga Pro 03/25 18:30 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 1-3
Moscow Liga Pro 03/25 17:30 - Mikhail Efimov v Pavel Pulnyi 1-3
Moscow Liga Pro 03/25 16:30 - Sergei Medvedev v Pavel Pulnyi 3-1
Moscow Liga Pro 03/25 15:30 - Pavel Pulnyi v Pavel Tarutin 3-0
Moscow Liga Pro 01/30 20:15 - Pavel Tarutin v Pavel Pulnyi 8-9
Moscow Liga Pro 01/30 19:30 - Alexander Voronov v Pavel Pulnyi 6-9
Moscow Liga Pro 01/30 18:00 - Egor Ovchinnikov v Pavel Pulnyi 7-2
Moscow Liga Pro 01/30 16:30 - Pavel Pulnyi v Pavel Tarutin 6-11
Moscow Liga Pro 01/30 15:00 - Pavel Pulnyi v Sergei Medvedev 8-0
Moscow Liga Pro 01/29 20:30 - Pavel Pulnyi v Egor Ovchinnikov 4-8
Moscow Liga Pro 01/29 19:00 - Pavel Pulnyi v Pavel Tarutin 9-9
Moscow Liga Pro 01/29 18:00 - Pavel Pulnyi v Egor Ovchinnikov 10-10
Moscow Liga Pro 01/29 17:00 - Alexander Voronov v Pavel Pulnyi 4-8
Moscow Liga Pro 01/29 15:30 - Sergei Medvedev v Pavel Pulnyi 10-11
Moscow Liga Pro 01/28 20:27 - Pavel Pulnyi v Sergei Medvedev 6-2
Moscow Liga Pro 01/28 19:00 - Artyom Tihonov v Pavel Pulnyi 5-9
Moscow Liga Pro 01/28 17:30 - Pavel Pulnyi v Alexander Voronov 11-7
Moscow Liga Pro 01/28 16:00 - Pavel Pulnyi v Pavel Tarutin 8-5
Moscow Liga Pro 01/28 15:00 - Sergei Medvedev v Pavel Pulnyi 10-9
Moscow Liga Pro 01/01 20:00 - Sergei Medvedev v Pavel Pulnyi 11-8
Moscow Liga Pro 01/01 18:30 - Pavel Pulnyi v Aleksandr Voronov 12-10
Moscow Liga Pro 01/01 17:30 - Sergei Medvedev v Pavel Pulnyi 11-6
Moscow Liga Pro 01/01 16:30 - Vasilij Filatov v Pavel Pulnyi 11-8
Moscow Liga Pro 01/01 15:30 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 8-7