Anton Tachalov

Moscow Liga Pro 11/10 20:30 - Anton Tachalov v Alexey Silantev 6-10
Moscow Liga Pro 11/10 18:00 - Denis Komarov v Anton Tachalov 5-6
Moscow Liga Pro 11/10 16:30 - Anton Tachalov v Maxim Sodyl 4-11
Moscow Liga Pro 11/10 15:00 - Anton Tachalov v Sergey Samoylyuk 0-0
Moscow Liga Pro 11/09 20:30 - Aleksandr Monakov v Anton Tachalov 5-4
Moscow Liga Pro 11/09 19:00 - Anton Tachalov v Aleksei Silantev 8-10
Moscow Liga Pro 11/09 18:00 - Anton Tachalov v Aleksandr Monakov 2-9
Moscow Liga Pro 11/09 17:00 - Dmitry Fedorov v Anton Tachalov 3-5
Moscow Liga Pro 11/09 15:30 - Sergey Samoylyuk v Anton Tachalov 7-10
Moscow Liga Pro 11/02 20:32 - Anton Tachalov v Stanislav Chernobaev 12-10
Moscow Liga Pro 11/02 18:30 - Anton Tachalov v Aleksei Golovinskii 10-10
Moscow Liga Pro 11/02 17:30 - Dmitry Fedorov v Anton Tachalov 3-3
Moscow Liga Pro 11/02 16:30 - Evgenii Luchinin v Anton Tachalov 6-11
Moscow Liga Pro 11/02 15:30 - Anton Tachalov v Stanislav Chernobaev 8-4
Moscow Liga Pro 10/26 20:30 - Alexey Silantev v Anton Tachalov 7-8
Moscow Liga Pro 10/26 19:02 - Anton Tachalov v Stanislav Kaplan 11-7
Moscow Liga Pro 10/26 18:00 - Anton Tachalov v Alexey Silantev 6-9
Moscow Liga Pro 10/26 17:00 - Arthur Toporkov v Anton Tachalov 4-4
Moscow Liga Pro 10/26 15:30 - Sergey Samoylyuk v Anton Tachalov 0-0
Moscow Liga Pro 10/13 20:30 - Anton Tachalov v Dmitry Fedorov 11-7
Moscow Liga Pro 10/13 19:00 - Dmitry Fedorov v Anton Tachalov 1-9
Moscow Liga Pro 10/13 17:30 - Anton Tachalov v Arthur Toporkov 11-5
Moscow Liga Pro 10/13 16:00 - Anton Tachalov v Aleksei Zhelubenkov 8-1
Moscow Liga Pro 10/13 15:00 - Evgenii Luchinin v Anton Tachalov 3-2
Moscow Liga Pro 10/06 19:30 - Denis Komarov v Anton Tachalov 8-5
Moscow Liga Pro 10/06 18:00 - Aleksei Silantev v Anton Tachalov 11-7
Moscow Liga Pro 10/06 16:30 - Anton Tachalov v Sergei Sarichev 4-5
Moscow Liga Pro 10/06 15:00 - Anton Tachalov v Stanislav Chernobaev 5-8
Moscow Liga Pro 09/29 20:30 - Anton Tachalov v Aleksei Golovinskii 10-5
Moscow Liga Pro 09/29 18:30 - Anton Tachalov v Aleksei Zhelubenkov 2-0